8

Criterium 8:
Betrokkenheid bij strategie

De toezichtvisie behandelt de mate waarin de RvC betrokken is bij de strategie van de woningcorporatie.

Kader uit de governancecode

De RvC keurt de door het bestuur vastgestelde strategische plannen goed.

In een zorgvuldig en transparant proces worden de meningen van belang­hebbende partijen betrokken, waaronder de RvC1.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

De toezichtvisie beschrijft hoe de RvC vooraf en gedurende de strategieontwikkeling wordt betrokken. Bijvoorbeeld doordat de RvC haar kennis en ervaring inzet om als klankbord te fungeren voor het bestuur vooraf en tijdens het proces van strategieontwikkeling.

Suggesties ter verbetering
  • Organiseer jaarlijks een strategie sessie waarin bestuur en RvC vooruitkijken naar de toekomstbestendigheid van de ambities en strategie van de corporatie (klankbordrol vooraf)
  • Motiveer op welk moment welke betrokkenheid van de RvC bij strategieontwikkeling een voordeel heeft voor de corporatie
  • Laat zien dat bestuur en toezicht goed hebben nagedacht over de gevolgen van keuzes voor de strategie en doelstellingen van de corporatie
  • De beweging Toezicht met Passie https://www.vtw.nl/toezicht-met-passie-1 kan hier ook inspiratie bieden om de bedoeling van de corporatie voorop te stellen.
1 Principe 2.1 p.15 en
Arrow-prev Arrow-next