3

Criterium 3:
Zelfevaluatie

De toezichtvisie behandelt waarom en hoe de zelfevaluatie van de RvC plaatsvindt en hoe er met de – uit de zelfevaluatie voortgekomen – ontwikkelpunten omgegaan wordt.

Kader uit de governancecode

De effectiviteit van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur bespreekt de RvC jaarlijks en waar nodig worden afspraken gemaakt over verbetering en ontwikkeling1.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

In de toezichtvisie wordt uitgelegd waarom de zelfevaluatie plaatsvindt en hoe deze bijdraagt aan een effectieve samenwerking van bestuur en intern ­toezicht. Onder andere door te beschrijven hoe gevolg wordt gegeven aan de ­ontwikkel- of verbeterpunten die uit de zelfevaluatie blijken of hoe de monitoring van ontwikkel- en verbeterpunten plaatsvindt.

Suggesties ter verbetering
  • In beeld brengen van sterktes, zwaktes en signaleren van kansen en bedreigingen
  • Aandacht voor feedback op eigen gedrag
  • Onderzoek verbetering van interpersoonlijk gedrag en pak aandachtspunten effectief op
  • Leg uit hoe de zelfevaluatie bijdraagt aan effectieve samenwerking van bestuur en RvC
  • Zorg ervoor dat de toezichtvisie reflectie stimuleert op het maatschappelijk presteren van de corporatie, op de onderlinge relatie tussen toezichthouders en het bestuur. Wat kunnen we nu doen om over een jaar beter te zijn in ons werk?
1 Principe 3.24 p.24
Arrow-prev Arrow-next