1

Criterium 1:
Missie

De toezichtvisie vertrekt vanuit de missie van de corporatie en geeft
aan hoe of wat de bijdrage is van het intern toezicht aan de realisatie van de missie.

Kader uit de governancecode

Een RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie1. De missie vormt het vertrekpunt voor het handelen van de corporatie en is uitgewerkt in een strategie of koers. De doelstelling van het interne toezicht is daarmee ook om de corporatie op haar gekozen koers te houden.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

Het is daarom van belang dat in de toezichtvisie de missie van de corporatie wordt genoemd en dat bestuur en RvC uitleggen wat de bijdrage is van intern toezicht aan de realisatie van deze missie. Bijvoorbeeld bij het evalueren van strategische doelstellingen en het evalueren en bijsturen van de prestaties van de corporatie op weg naar realisatie van de missie. Ook kan de RvC uitleggen welke rol hij heeft bij het actueel houden van de missie en hoe die rol inhoudelijk wordt ingevuld.

Suggesties ter verbetering
  • Beschrijf de missie expliciet in de toezichtvisie
  • Bijdrage beschrijven die de RvC levert aan realisatie van de missie; bijvoorbeeld door het agenderen van voor de missie relevante vraagstukken, door het beoordelen in welke mate de voortgang van strategische doelstellingen ook de realisatie van de missie dichterbij brengt en door het mede uitdragen van de missie (en kernwaarden) in het handelen van de RvC
  • Bespreken van essentiële vragen zoals: waarom doen we de dingen die we doen? Wat is de waarde die we toevoegen aan de samenleving? Wat kunnen we beter doen? Wat is de impact op de (continuïteit van de) organisatie?
  • Beschrijven hoe bestuur en RvC de missie actueel houden; bijvoorbeeld door toetsing van kernwaarden, herijking bij nieuw strategisch plan, toetsing aan wijzigende wet- en regelgeving
  • Zorg voor een intrinsieke motivatie en expliciete betrokkenheid bij de RvC om vanuit de maatschappelijke opgave toezicht te houden.
1 Principe 3 p.20
Arrow-prev Arrow-next