6

Criterium 6:
Belanghebbenden

De toezichtvisie behandelt de belanghebbenden van de corporatie en geeft hierbij ook aan welke invloed er aan hen wordt gegeven, welke rol de RvC heeft in de relatie met hen en hoe de RvC aanspreekbaar is voor belanghebbenden.

Kader uit de governancecode

De corporatie betrekt de mening van belanghebbenden bij het bepalen van haar doelstellingen en plannen. Minimaal eens per jaar bespreken bestuur en RvC de omgang met, invloed en participatie van belanghebbenden. De RvC laat zich informeren door en is aanspreekbaar voor belanghebbenden.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

Voor de toezichtvisie betekent dit dat er inzicht wordt gegeven in de (categorieën) belanghebbenden van de corporatie. Vervolgens dat er wordt uitgelegd hoe aan hen invloed wordt gegeven door bestuur en intern toezicht. En welke (actieve) rol de RvC hierin neemt en hoe die wordt ingevuld (bijvoorbeeld door welke gesprekken/activiteiten). Bij de beschrijving van de rol is het ook van belang om ­duidelijkheid te verschaffen over hoe de rol van RvC en bestuur zich tot elkaar verhouden. Ook beschrijft de toezichtvisie wat de RvC eraan doet om aanspreekbaar te zijn voor belanghebbenden, bijvoorbeeld door: rechtstreeks e-mailadres (rvc@naamcorporatie.nl), belanghebbendenbijeenkomst etc.

Suggesties ter verbetering
  • Bestuur informeert RvC over de werking van de lokale netwerken waarin de corporatie actief is
  • Er wordt besproken welke visie men heeft op het adequaat toezicht houden op de activiteiten van de corporatie in die netwerken, voorkom dat de manier van toezichthouden op de corporatie het doel van het netwerk bemoeilijkt (advies Denktank https://www.vtw.nl/publicaties/overig/denktank/)
  • Maak de scheidslijn tussen de rol van bestuur en intern toezicht in de omgang met belanghebbenden duidelijk, zowel voor intern gebruik als om de verwachtingen van belanghebbenden te managen
  • Expliciteer of laadt rollen zoals “verbinder” of “netwerker” en wat dat betekent voor de invulling van deze rollen.
Arrow-prev Arrow-next