12

Stage lopen
bij een RvC

… mooie kans om jong talent te werven

De kwaliteit van de RvC’s van woningcorporaties en de individuele leden is al geruime tijd sterk verbeterd. Dat heeft verschillende oorzaken. Het uitgebreide aanbod aan opleidingen, de Fit & Proper test (tegenwoordig Zienswijze Geschiktheid en Betrouwbaarheid), de VTW-Handreikingen die inzicht geven in uiteenlopende beleidsterreinen en niet in de laatste plaats het toegenomen zelfkritisch vermogen van de meeste commissarissen, vaak gestimuleerd door goede zelfevaluaties.

Veel corporaties hebben een uitgesproken behoefte jongere mensen aan te stellen in de raad. Woningcorporatie Wonen en Leven (W&L) keek na aanvankelijke aarzeling goed naar de VTW-leergang Aankomend commissaris, bood een plaats aan voor een stagiair en deed een interessante suggestie om de leergang in de toekomst ook anders in te richten. Dat ging als volgt.

Commissaris Arie Slim is een echte onderwijsman. Met zijn achtergrond als stafmedewerker beleid bij een grote onderwijsinstelling neemt hij bij corporatie Wonen en Leven (W&L) steeds het voortouw in de remuneratiecommissie om met ideeën voor opleidingen te komen. Voor zijn collega’s in de raad, maar ook voor de twee bestuurders. Tijdens het vooroverleg van een vergadering van de raad komt hij met het voorstel om iemand stage te laten lopen als commissaris. De voorzitter zegt niet te staan trappelen van ongeduld maar er straks aan het eind van de vergadering best even samen met de bestuurders bij stil te willen staan.

De vergadering van de raad verloopt soepel - er staan deze keer weinig spannende zaken op de agenda - en de voorzitter stelt voor de resterende tijd te gebruiken om met de benen op tafel het voorstel van collega Slim te bespreken. Arie Slim geeft aan waar zijn idee vandaan komt. Onlangs kreeg hij een verzoek van een oud student om bij de raad van toezicht van zijn scholengroep stage te mogen lopen. Toen hij dat voorlegde aan zijn bestuurder ving hij direct bot. “Ik had het kunnen weten”, stelde hij laconiek, “het onderwijs is immers bepaald geen koploper op het gebied van governance” en “meehelpen aan het opleiden van nieuwe jonge commissarissen zou toch omarmd moeten worden”. Hij krijgt bijval van een van de bestuurders die vertelt dat een collega van een andere corporatie goede ervaringen heeft met een stagiair die via de VTW-Academie kwam. De voorzitter vraagt aan de bestuurssecretaris na te gaan hoe dat zit en het onderwerp op de volgende vergadering te agenderen.

Hoe ging het verder

De bestuurssecretaris gaat aan de slag en in een korte notitie geeft hij aan dat de VTW-Academie al zeven maal zo’n leergang heeft gedraaid en dat de achtste eind 2021 van start gaat. De leergang duurt een jaar en parallel aan de stage worden acht dagen theorie aangeboden toegespitst op het commissariaat bij een woningcorporatie. Op de site van de VTW-Academie staat ­nadere informatie (https://vtw-academie.nl/wp-content/uploads/2021/06/Brochure-Leergang-de-aankomende-commissaris-2021-2022.pdf) en een korte impressie.

Tijdens de vergadering is eigenlijk iedereen voor. De bestuurder wil het nog wel over de spelregels hebben, maar iedereen is het er snel over eens dat de trainee kan meedoen als een “gewone” commissaris. Vanzelfsprekend heeft de stagiair geen stemrecht, mocht er een keer gestemd worden. Wellicht ­kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen dat het wenselijk is dat de trainee niet meedoet, maar dat kan – bijvoorbeeld – bij een mogelijk conflict of interest – bij elke commissaris aan de orde komen.

 

Een nieuw idee

Gelukkig zijn veel RvC’s bereid een stageplek ter beschikking te stellen. Ook als er net twee nieuwe commissarissen aangesteld zijn. Waarom niet in zo’n geval. Er kunnen tijdens de stage wel spannender zaken aan de orde komen. Veel gehoorde bezwaren om er maar van af te zien zoals “we zitten net in een fusie”, of “we moeten een nieuwe bestuurder werven”, zijn eigenlijk een argument om juist wél een trainee te vragen. Extra expertise is dan immers nooit weg!

Bij W&L lanceert commissaris Snel een maand later nog een ander idee. Hij wijst erop dat er over anderhalf jaar een vacature is en dat verjonging in de raad van W&L niet verkeerd zou zijn. Bij twee vorige vacatures waren jonge enthousiaste goed gekwalificeerde kandidaten toch net weer afgewezen op “jammer, te jong en geen ervaring”. Vreemde paradox als je naar verjonging streeft. Hij stelt voor snel een profielschets op te stellen en - naast de gewenste competenties - vooral een jonge kandidaat te zoeken. En dan niet over een jaar, maar op korte termijn. Zijn gedachte is dat de corporatie een kandidaat zoekt die wel geschikt is, maar nog wat te onervaren. Hem of haar wordt vervolgens aangeboden te starten met de leergang Aankomend Commissaris van de VTW-Academie en stage te lopen bij W&L. Na dat opleidingsjaar kan hij dan worden benoemd. Zo’n kandidaat maakt dan – ook door de stageperiode – een vliegende start. Benoemen en aanvaarden is niet verplicht, maar het is van beide kanten de intentie om door te gaan. Natuurlijk wel met een positieve zienswijze van de minister als voorwaarde.

Arrow-prev Arrow-next